Skip to main content

Het hebben van een eigen waterput kent veel voordelen tegenover het gebruik van de waterleiding. Het water is bij langdurige droogte voorradig, is financieel voordeling aangezien je niet afhankelijk bent van de (stijgende) waterprijzen, het water bevat geen chloor en is meestal zachter. Wij plaatsen een uitgebreid gamma aan pompen, zowel voor huishoudelijk als professioneel gebruik.

HOE WERKT WATERWINNING MET WATERPUTBORINGEN

We creëren een boorgat door middel van de spoelboortechniek. In het vrijgekomen boorgat plaatsen we een verticale PVC-buis met een filter die het water tot boven zal leiden. Zo kunnen we zandvrij water garanderen. Naast deze PVC-buis brengen we ook een externe peilbuis aan zodat we achteraf het waterpeil van de aangeboorde waterlaag kunnen meten.

De kleilagen in de waterput dichten we af met bentonietkorrels om te voorkomen dat waterlagen van mindere kwaliteit zich mengen met lagen wat goede kwaliteit. Deze kwaliteit wordt enkele weken na plaatsing aangetoond door middel van een waterstaal dat uitgebreid chemisch geanalyseerd is door een onafhankelijk labo.

WELKE TYPES POMPEN ZIJN ER?

Bovengrondse pompen: centrifugaalpompen en zuigerpompen

Dankzij middelpuntvliedende kracht veroorzaakt door een ronddraaiende schroef, ontstaat er overdruk. Deze pompen worden meestal geplaatst op kleine waterputten tot max. 10 meter diepte en worden voornamelijk gebruikt voor het besproeien van de planten. De pomp wordt zelfaanzuigend als de centrifugaalpomp uitgebreid wordt met een injector-venturisysteem. Dit maakt het systeem duurder maar zorgt wel voor de beste aanzuigkracht.

Deze pompen zuigen water aan uit waterputten met een waterpeil van maximum 6 à 8 meter diepte.

Een bovengrondse pomp kan het water niet dieper wegzuigen dan ca 8 meter. Als het waterpeil dieper staat zijn we verplicht om een onderwaterpomp te gebruiken.

Onderwaterpompen: centrifugaalpompen

Onderwaterpompen, die meestal centrifugaalpompen zijn, kunnen een diep waterpeil aan. Deze pompen zijn beschikbaar in debieten van 2 à 5 m³/u voor huishoudelijk gebruik en tot debieten van meer dan 100 m³/u voor tuinbouw en industriële toepassingen. De pomp wordt vervaardigd uit roestvrij staal en er wordt ook een externe peilbuis voorzien om het waterpeil gemakkelijk te kunnen meten.

Toebehoren: drukexpansievaten

Op het moment dat je geen water nodig hebt, hoeft de pomp niet te werken.

Maar indien je ergens in huis een kraan opendraait, moet de pomp wel vanzelf aanspringen, hetgeen gebeurt door de inschakeling van een expansievat en een drukschakelaar.

Als de kraan wordt dichtgedraaid, wordt het drukexpansievat verder volgepompt tot de maximale druk bereikt wordt.

Waterkwaliteit

Bij een ondiepe put die de eerste waterlaag aanboort, is de waterkwaliteit geschikt voor het besproeien van de tuin. Dit water is vaak ijzerhoudend en kan een roestkleur afgeven wanneer je het voor andere doeleinden wilt gebruiken. Het is niet geschikt voor toepassingen zoals drinkwater (voor mensen) of het vullen van een zwembad. Wanneer er dieper wordt geboord, is het water van betere kwaliteit. Wij kunnen op voorhand nauwkeurig bepalen hoe diep we moeten boren om kwalitatief water te bekomen doch kunnen we geen zuiver drinkwater garanderen.

VERLATEN GRONDWATERWINNINGEN

Als een waterwinning niet meer wordt gebruikt, dient deze reglementair te worden afgedicht om te voorkomen dat ze ongewenst verontreinigd oppervlaktewater laten doordringen naar diepere waterlagen. De Vlaamse Overheid verstrekt richtlijnen omtrent het opvullen van verlaten waterwinningen.
Nadat we alle nodige informatie waaronder de boorstaat hebben verzameld, kunnen we een opvulschema en een prijsvoorstel opmaken. De pomp wordt verwijderd en de put wordt opgevuld met een cement/bentonietmengsel dat onder druk wordt geïnjecteerd. Na deze werken ontvang je een attest waarmee je reglementair in orde bent.

GRONDWATERWINNING WETGEVING

Wil je een grondwaterwinning waarbij het water alleen met een handpomp wordt opgepompt?

Indien ja, ga naar melding van eigen waterwinning bij dienst heffingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Indien nee, lees hieronder verder.

Wil je een grondwaterwinning met een debiet van minder dan 500 m³/jaar en waarvan het water alleen wordt gebruikt voor huishoudelijke toepassingen?:

Indien ja, ga naar melding van eigen waterwinning bij dienst heffingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Indien nee, indien je debiet meer dan 500 m³/jaar bedraagt, dient het dieptecriterium bepaald te worden.

Hoe bepaal je het dieptecriterium?

Consulteer hier de online tool om na te gaan of je al dan niet een vergunning nodig hebt of een melding dient te maken voor het winnen van grondwater (bij een debiet van meer dan 500 m³/ jaar). Geef je locatie en je gewenst debiet in en de tool geeft aan of je een vergunning nodig hebt of een melding dient te maken

Dieptecriterium: waar is dit van afhankelijk?

Enerzijds zijn er bepaalde gebieden waarbinnen er slechts tot een beperkte diepte mag geboord worden (waterwingebied, beschermingszones type I en II rond drinkwaterwinningen), anderzijds zijn er gebieden die gevoeliger zijn naar het oppompen van grondwater.

Zo is er een vergunningsplicht in en nabij speciale beschermingszones, maar geldt er ook een beperking naar de diepte in gebieden waar er verzilt grondwater voorkomt, omdat een grondwaterwinning hier voor een verstoring kan zorgen.

VERGUNNING OF MELDING

Heb je een grondwaterwinning waarbij je grondwater gebruikt (o.a. watervoorziening voor mens of dier, voor proces, voor reiniging,…), raden we je aan om onderstaande tabel te raadplegen. Mogelijk is er ook nog een extra rubriek die mee de vergunningsklasse bepaalt, consulteer daarvoor rubriek 53 op de website van VLAREM

ZIE TABEL: https://navigator.emis.vito.be

Grondwaterwinning voor een bedrijf/instelling

Indien je op jaarbasis in totaal meer dan 30 000 m³/jaar nodig hebt, moet je een milieuvergunning klasse 1 aanvragen. Indien je totale waterbehoefte meer dan 5 000 maar maximaal 30 000 m³/jaar bedraagt, moet je een milieuvergunning klasse 2 aanvragen.

Bij een waterbehoefte van maximaal 5 000 m³/jaar is het afhankelijk van de diepte van de diepste grondwaterwinning van het bedrijf. Indien deze een diepte heeft die groter is dan het dieptecriterium, moet je een milieuvergunning klasse 2 aanvragen. Indien alle putten een diepte hebben die kleiner of gelijk is aan het dieptecriterium ter plaatse, moet je enkel een melding doen.

Meldingsplicht

Een grondwaterwinning moet je steeds melden aan de VMM. Een aan- of afmelding is van groot belang voor de bepaling van de heffing op waterverontreiniging, en bij grootverbruikers ook voor de heffing op de grondwaterwinning en voor de grondwatervergunning.

De VMM bezorgt deze gegevens aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarin de grondwaterwinning ligt, en aan de watermaatschappij. De gegevens van klasse 1 grondwaterwinningen worden doorgegeven aan de deputatie van de provincieraad en de afdeling milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Debietmeter

Sinds 1 januari 2010 moet elke grondwaterwinning beschikken over een debietmeter. Dat geldt ook voor grondwaterwinningen aangewend voor de irrigatie in open lucht in de land- en tuinbouw.

Debietmeters zijn echter niet verplicht voor:

  • grondwaterwinningen uitgerust met een handpomp;
  • grondwaterwinningen voor huishoudelijke doeleinden tot maximum 500m³ per jaar
  • draineringen nodig om het gebruik of de exploitatie van bouw- en weilanden mogelijk te maken.

Het grondwaterpeil van een vergunde winning moet altijd gemeten kunnen worden via een peilbuis. Eveneens moet de opgepompte hoeveelheid grondwater geregistreerd worden.

Aan de hand van de debietmeter bepaalt men de heffing op het onttrekken van het grondwater en de heffing op het afvalwater. Deze debietmeter moet geijkt zijn, en volgens de voorschriften van de fabrikant geplaatst.

Heffing op het afvalwater

Iedereen die water verbruikt van een watermaatschappij of een eigen waterwinning, of water loost, moet een bijdrage voor de zuivering van het afvalwater betalen.

Particulieren die enkel leidingwater gebruiken, betalen die bijdrage via de waterfactuur die ze van hun watermaatschappij ontvangen. Wie een eigen waterwinning heeft of meer dan 500m³ leidingwater of grondwater per jaar verbruikt, betaalt een heffing op de waterverontreiniging.

GEOMETRISCHE BORINGEN: WETGEVING

Gesloten systeem oftewel verticale bodemwarmtewisselaars/sondes

Bij het boren van verticale bodemwarmtewisselaars dien je geen vergunning aan te vragen tot een diepte van 150 meter, aangezien er met een circulair systeem gewerkt wordt waarbij er geen water wordt onttrokken uit de ondergrond. Een diepte van meer dan 150 meter komt zelden voor bij verticale bodemwarmtewisselaars. Indien dit toch het geval is, dien je een vergunning klasse 2 aan te vragen.